ఆనాటి సినిమా పాట - అమృతాల తేట –

రచన: అమెరికా కోకిల

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help hereఆనాటి సినిమా పాట - అమృతాల తేట –
యీనాటి సినీ పాట చెవిలోన పోటా? జిల గొలిపే తీట?

పల్లవి. పాత పాత పాటలకు పల్లవే ప్రాణం,
లేత లేత గీతాలకు లేదు లే మానం. ||పాత||

అనుపల్లవి. కమ్మనైన పాతకాల పాటల్లోన,
మకరందం మాధుర్యం యిమ్ముగ తేలు,
నమ్మకముగ యీనాటి పాటల్లోన,
నానాటికి దిగజారే నైజం తేలు. ||పాత||

తరియించగ తియ్యని ఆ పాటల్లోన, త
న్మమయమై పోవును మనసు, శరీరం,
చురకత్తుల పొడుపులాంటి యీపాటల్లో,
తెరమీద చెప్పరాని టంకు టమారం. ||పాత||

ఆనాటి పాటలు అమృత కలశం,
యీనాటి పాటలు ఇసుక దుమారం,
ఆనాటి పాటలు అమృత గానం,
యీనాటి పాటల్లో అంతట లోపం. ||పాత||

వన్నెలున్న సొగసుల ఆలనాటి పాటలు
వెన్నెల్లో విరిజాజుల వర్షం బోలు.
సున్నాగ మిగిలిన యీ సంగీతంలో
సన్నాయి అపస్వరాలు మిన్నగ తేలు. ||పాత||

అబ్బా అని అనిపించే యీ పాటల్లో
జబ్బులెన్నో ఉన్నాయో తెలుపగ లేము,
డబ్బాలో రాళ్ళేసి డమ డమా కుదిపినా,
అబ్బా ఆ ధ్వనులెన్నో ఎంతో మేలు. ||పాత||

తెలుగు కవులు తెర వెనుక లేకున్నార?
మెలుకువలు లేనివారు ముందున్నారా?
కలికాలం మా బాధ తప్పదన్నార?
కలం కదుప లేక వీరు గమ్ముగున్నారా? ||పాత||

తెరనంతో కబళించిన ధూర్తు లున్నార?
తెలుగు దనం లేనట్టి దున్న లున్నార?
సరిగమలు సరిగ రాని చవటలున్నారా?
సిరి కొరకు స్వరములను అమ్ముకొన్నారా? ||పాత||