తేట తేట తెలుగు

Ankineedu Prasad

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help hereతేట తేట తెలుగు
తేనెలూరు తెలుగు
పున్నమి వెలుగు
జగతికి కలుగు

జవ్వని అదుగు
నాట్యమాడు నాగు
కన్నెవాగు పరుగు
పరవశించి కరుగు

మేఘపు మెరుపు
చెలియ వలపు
వయ్యారి తలపు
మమతల ముడుపు

వెన్నెల తెలుపు
కోవెల తలుపు
ప్రగతికి మలుపు
జాతికి గెలుపు

సరిగమలు పలుకు
జిలుగుల తళుకు
తళుకుల బెళుకు
ముత్యపు చినుకు

యవ్వనపు కులుకు
చిరునవ్వు చిలుకు
అమ్రుతపు పలుకు
అందాలొలొలుకు

ముద్దబంతి మనసు
కన్నియ వయసు
కోమలి సొగసు
భారతి సిగపువ్వు

కన్నతల్లి గుర్తు
దైవం పిలుపు
కవులకు మోజు
భాషలకు రారాజు