਀ ਀㰀琀椀琀氀攀㸀㰀⼀琀椀琀氀攀㸀 ਀ ਀㰀戀漀搀礀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㴀∀⸀⸀⼀戀愀挀欀⸀樀瀀最∀㸀 ਀㰀℀ⴀⴀ 䠀攀愀搀攀爀 ⴀⴀ㸀 ਀㰀挀攀渀琀攀爀㸀㰀椀洀最 猀爀挀㴀∀⸀⸀⼀琀椀琀氀攀ⴀ㔀  ⸀最椀昀∀㸀㰀戀爀㸀
਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀
਀㰀栀㈀㸀㘀䴌「䀌ⴌ☌䴌「㸌ᨌ㈌‌㠀䀌␌㸌「㸌⸌㠌䴌㔌㸌⸌㼌‌㠀䄌⨌䴌「ⴌ㸌␌Ȍ‌㰀⼀栀㈀㸀 కాలనాధభట్ట వీరభద్ర శాస్త్రి (K. Virabhadra Sastry)

਀ ਀

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here

਀㰀⼀琀搀㸀㰀⼀琀爀㸀㰀⼀琀愀戀氀攀㸀਀㰀琀愀戀氀攀㸀㰀琀爀㸀㰀琀搀㸀 ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀㸀 ਀㰀倀㸀 ㄀⸀ 㘀䴌「䀌ᔌ「ȌⰌᜌ䄌‌☀㼌㔌䴌⼌㸌Ȍ✌䴌「‌㠀䀌⸌㈌䬌⠌‌㰀戀爀㸀  తెల్లవారెను చీకటి తెరలుతొలగె
਀㠀ᔌ㈌ᰌ䀌㔌䄌㈌䄌‌⸀䜌㈌䴌ᔌ㸌Ȍᨌ䘌‌㠀⠌䴌⠌䄌␌㼌Ȍ⨌㰌戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామచంద్ర లెమ్ము

2. బ్రహ్మ, యీశ్వర యింద్ర దిక్పతులు వచ్చి
਀؀㈌⼌ȌⰌ䄌⠌‌⠀䀌ᔌ䄌‌㠀䜌㔌㈌䄌‌ᨀ䜌⼌㰌戀爀㸀 వేచియుండిరి కనుమయ్య వేడ్కమీర
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌㈀䘌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㌀⸀ ␀㈌䴌㈌㼌‌㠀䀌␌⸌䴌⸌‌⸀㸌⼌⸌䴌⸌‌✀「⌌㼌‌⨀䄌␌䴌「㼌㰌戀爀㸀 స్వామి హృదివాసి సౌభాగ్య సర్వలక్ష్మి
਀㔀㸌⌌㼌Ⰼ ⨀㸌「䴌㔌␌㼌‌⼀㼌Ȍ☌䴌「㸌⌌㼌‌㔀ᨌ䴌ᨌ㼌「⸌䴌⸌㰌戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామ పత్ని లెమ్ము

4. నింగితిరుగాడు గ్రహములు నెమ్మితోడ
਀☀䴌㔌㸌「⸌Ȍ☌䄌⠌‌⠀㼌㈌䴌ᨌ㼌「㼌‌☀「䴌㘌⠌⸌䄌ᔌ䄌㰌戀爀㸀 నీపదములు పూజింపగా నెంచినారు
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌㈀䘌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㔀⸀ 㠀⨌䴌␌⸌䄌⠌㼌㔌「䜌⌌䴌⼌䄌㈌䄌‌⠀䀌ᔌ䄌‌㠀䴌㔌㠌䴌␌㼌⨌㈌䄌ᔌ㰌戀爀㸀 గురుడు తిథియును, నక్షత్ర వారములను
਀␀䘌㈌䄌⨌⨌Ȍᨌ㸌Ȍᜌ⸌䄌‌⨀‌㼌Ȍ⨌‌⠀㼌㈌㼌ᨌ㼌⠌㸌「䄌㰌戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామచంద్ర లెమ్ము

6. భానుడుదయాద్రినుదయింప భాసురముగ
਀␀⠌ᔌ㼌「⌌⸌䄌㈌䄌‌⨀䴌「㠌「㼌Ȍᨌ㼌‌✀「⌌㼌㈌䬌⠌㰌戀爀㸀 వెలుగు విరజిమ్ముచుండెను వింతగాను
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌㈀䘌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㜀⸀ 㤀⠌䄌⸌Ⰼ 㠀䄌ᜌ䴌「䀌㔌Ⰼ ᰀ㸌ȌⰌ㔌Ȍ␌Ȍᜌ☌㸌☌㼌㰌戀爀㸀 వానరప్రముఖులు నీదుపాదయుగము
਀ⴀᔌ䴌␌㼌␌䬌ℌ⠌䄌‌㠀䜌㔌㼌Ȍᨌ‌㔀ᨌ䴌ᨌ㼌⠌㸌「䄌㰌戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామచంద్ర లెమ్ము

8. దేవ సాకేతపురనాధ! దివ్యరూప!
਀✀「䴌⸌⸌䄌☌䴌✌「㼌Ȍᨌ䘌ℌ㼌‌Ԁ㔌␌㸌「⸌䈌「䴌␌㼌㰌戀爀㸀 శిష్టరక్షకా! దనుజవిచ్ఛేదకార
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌㈀䘌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㤀⸀ ⠀㼌⠌䴌⠌䄌‌㔀「䴌⌌㼌Ȍᨌ‌ᔀ䀌「䴌␌⠌㈌䴌‌฀⠌䴌⠌ᜌ㸌⠌䄌㰌戀爀㸀 భక్తిరసమయ భావంబు భాసిలంగ
਀ 㸌⸌☌㸌㠌䄌‌␀䴌⼌㸌ᜌ⼌䴌⼌㈌䄌‌㔀䴌「㸌㠌㼌⠌㸌「䄌㰌戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామచంద్ర లెమ్ము

10. అడవిని శిలయై యున్న అహల్య నీదు
਀⨀☌⸌䄌‌㠀䬌ᔌᜌ㸌‌⠀䘌㈌␌‌ 䈌⨌ȌⰌ䄌⠌䨌Ȍ☌䘌㰌戀爀㸀 అట్టి నీపాదయుగముల నంటనిమ్ము
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌㈀䘌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㄀㄀⸀ ᔀℌ㈌㼌☌㸌Ἄᜌ㸌‌㔀㸌「✌㼌‌ᔀἌ䴌Ἄ䄌㔌䜌㌌㰌戀爀㸀 చిన్న వుడత సాయంబును చేసెనంచు
਀⠀䘌⸌䴌⸌㼌␌䬌‌☀㸌⠌㼌㔌䀌⨌䄌⠌䄌‌⠀㼌⸌㼌「㼌⠌㸌㔌䄌㰌戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామచంద్ర లెమ్ము

12. మొదట శ్రీరామ వ్రాయుటనాదిగాను
਀␀䘌㈌䄌ᜌ䄌㔌㸌ℌ㈌‌Ԁ㈌㔌㸌Ἄ䄌‌ᔀ㈌㼌ᜌ䘌⠌⼌䴌⼌㰌戀爀㸀 వ్రాసినది శుభప్రదముగా వాసికెక్కు
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌㈀䘌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㄀㌀⸀ 㘀ᔌ䴌␌㼌㔌Ȍ␌䄌ℌ㔌ᜌ䄌‌⠀䀌ᔌ䄌‌㠀㸌⼌⸌䜌㈌㼌㰀戀爀㸀 వానరులుకూడ నిను కొల్చు భాగ్యమటుల
਀ᔀ㈌䄌ᜌᨌ䜌㠌㼌␌㼌㔌☌㼌‌⠀䀌☌䄌‌ᔀ「䄌⌌ᜌ㸌☌䘌㼌㰀戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామచంద్ర లెమ్ము

14. నీహృదియె స్థావరంబుగా నిత్యముండు
਀㠀䀌␌⠌䘌ℌⰌ㸌㠌䘌⠌⠌㼌‌㔀䘌␌‌ᰀ䘌Ȍ☌㼌⠌㸌㔌䄌㰌戀爀㸀 ఏమినీమాయ తెలియగా ఎవరితరము?
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌㈀䘌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㄀㔀⸀ Ԁ㔌⠌㼌‌㘀䴌「䀌「᠌䄌「㸌⸌䄌ℌ䠌‌Ԁ㔌␌「㼌Ȍᨌ㼌㰌戀爀㸀 పూర్ణమానవమూర్తిగా స్పూర్తినొంది
਀㠀䄌ᘌ⸌䄌☌䄌㨌ᘀ㸌☌㼌‌ᜀ䄌⌌⸌䄌㈌‌㠀䬌㈌㼌⠌㸌㔌䄌㰌戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామచంద్ర లెమ్ము

16. తేనెకన్నను మిన్నయౌ తీపిదనము
਀⼀䄌Ȍℌ䘌‌⠀䀌⠌㸌⸌⸌Ȍ☌䄌⠌‌⠀㼌Ȍℌ䄌ᜌ㸌⠌䄌㰌戀爀㸀 రామనామము స్మరియింతు రమ్య మలర
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌㈀䘌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㄀㜀⸀ ⨀㸌ℌ㼌⨌ȌἌ㈌䄌㔌䌌☌䴌✌㼌ᜌ㸌‌Ⰰ「ᜌ䄌ᨌ䄌Ȍℌ㰌戀爀㸀 పల్లెసీమల సౌందర్యపటిమగనగ
਀⨀䴌「ᔌ䌌␌㼌㈌䬌‌Ԁ⌌䄌㔌⌌䄌㔌䄌⠌䄌‌⨀「㔌㘌㼌Ȍᨌ䘌㰌戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామచంద్ర లెమ్ము

18. లేత గడ్డిపై మంచుకురియ, అదియును
਀㠀䈌「䴌⼌ᔌ㸌Ȍ␌㼌㈌䬌‌␀㌌䄌ᔌ䄌㈌‌㠀䨌Ȍ⨌䄌㈌䀌⠌㰌戀爀㸀 కరగిపోకుండ అద్దాని గాంచవయ్య
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌㈀䘌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㄀㤀⸀ ␀㈌䴌㈌㼌☌「㼌ᨌ䜌「㼌‌⨀㸌㈌⠌䄌‌␀䴌「㸌ᜌᜌ㸌⠌䄌㰌戀爀㸀 లేగదూడలు ఆత్రాన సాగిరాగ
਀ᜀ䬌㔌䄌‌␀⸌ᔌ㸌⠌‌ᔀ⠌䄌⸌䬌ℌ䴌ᨌ㼌‌ᔀ䈌「䴌⸌㼌‌⠀䘌「⨌䘌㰌戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామచంద్ర లెమ్ము

20. తెనుగునాటను గౌతమీతీరమందు
਀㠀㸌✌䴌㔌㼌㠌䀌␌⸌䴌⸌Ⰼ ㈀ᔌ䴌㜌䴌⸌⌌㠌䴌㔌㸌⸌㼌␌䬌ℌ㰌戀爀㸀 వెలసితివిగ భక్తులు నిన్ను వినుతిజేయ
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌㈀䘌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㈀㄀⸀ Ԁ☌㼌ᜌ䨌‌⨀ᔌ䴌㜌䄌㈌䄌‌ᜀ䈌㌌䴌㌌⠌䄌‌㔀☌㈌㼌⨌䘌Ἄ䴌Ἄ㼌㰌戀爀㸀 మేతవెతుకగాను సుదూరమేగునపుడు
਀ᔀ㼌㈌ᔌ㼌㈌㸌「㸌㔌⸌䄌☌⸌䄌ᜌ㸌‌㠀㈌䄌⨌䄌ᨌ䄌Ȍℌ䘌㰌戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామచంద్ర లెమ్ము

22. నవ్యపోకడల జనత నడుచుగాక!
਀⠀㸌㠌䴌␌㼌ᔌ␌䴌㔌‌㔀㸌☌⠌ᔌ㼌ᔌ‌㠀䴌㔌㠌䴌␌㼌‌⨀㈌䄌ᔌ㰌戀爀㸀 విశ్వమంత నీవేయను విధము జూప
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌㈀䘌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㈀㌀⸀ ؀「䴌㜌‌㠀Ȍ㠌䴌ᔌ䴌「␌‌⠀㼌㈌⼌⸌䀌‌؀Ȍ✌䴌「ⴌ䈌⸌㼌㰌戀爀㸀 పాడిపంటలతో నిండు పసిడినేల
਀ԀἌ䴌Ἄ㼌「㸌㜌䴌Ἄ䴌「‌ ᔌ䴌㜌ᔌℌ ⨀䈌ᰌ㈌Ȍ☌䄌ᔌ䨌⠌ᜌ㰌戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామచంద్ర లెమ్ము

24. కాలనాధభట్ట బిరుదు కలిగియున్న
਀⨀㸌㔌⠌ȌⰌᜌ䄌‌㔀Ȍ㘌㸌⠌‌Ⰰ「ᜌ㼌⠌㸌ℌ㰌戀爀㸀 వ్రాసితిని సుప్రభాతంబు భక్తితోడ
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌㈀䘌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㈀㔀⸀ 㠀䄌⨌䴌「ⴌ㸌␌⸌䄌‌⨀㸌ℌᜌ㸌‌㔀㼌⨌䴌「㔌「䄌㈌䄌㰌戀爀㸀 ఆలయార్చక బృందములరగుదెంచి
਀㔀䜌ᨌ㼌⼌䄌⠌䴌⠌㸌「䄌‌℀ ᜀ䀌␌⸌䄌‌㔀㼌⠌ᜌ☌䜌㔌㰌戀爀㸀 భద్రగిరివాస శ్రీరామచంద్ర లెమ్ము

మంగళహారతి

అవని ఆదర్శ దంపతులెవరనంగ
਀Ԁ「⼌ᜌ㸌⠌䄌‌㠀䀌␌㸌「㸌⸌䄌㈌⠌䄌ᨌ䄌‌ᰀ⠌䄌㈌䄌㰌戀爀㸀 వేయినోళ్ళను వినుతింత్రు వేడ్కమీర
਀؀㘌䴌「㼌␌㔌「☌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌‌㤀㸌「␌㼌☌㼌ᜌ䨌‌㰀戀爀㸀 ਀㰀倀㸀␀⠌ᔌ䄌⸌㸌「䴌␌䘌⠌㼌ᨌ䴌ᨌ䘌ℌ㼌㔌䜌㌌‌ᰀ⠌ᔌ「㸌ᰌ䄌㰌戀爀㸀 కనకపుంపళ్ళెరంబున కడిగినట్టి
਀ᜀȌᜌ⨌䴌「㔌㤌㼌Ȍᨌ䄌‌⨀☌⸌䄌㈌䄌‌ᜀ㸌Ȍᨌ⠌㼌⸌䴌⸌䄌㰌戀爀㸀 ఆశ్రితవరద శ్రీరామ హారతిదిగొ

తనివితీరదు నిన్ను స్తోత్రంబుచేయ
਀؀㈌⼌ȌⰌ䄌⠌‌㔀䘌㈌㠌㼌⠌‌؀「䴌⼌⨌䄌␌䴌「㰌戀爀㸀 మంగళంబగు నిత్యంబు మధురహాస
਀؀㘌䴌「㼌␌㔌「☌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌‌㤀㸌「␌㼌☌㼌ᜌ䨌‌㰀戀爀㸀 ਀㰀倀㸀✀「⌌㼌‌⸀␌䴌㠌䴌⼌‌ᔀ䈌「䴌⸌‌㔀「㸌㤌‌⠀㸌「㠌㼌Ȍ㤌㰌戀爀㸀 వామన పరశురామ శ్రీరామ కృష్ణ
਀Ⰰ䄌☌䴌✌‌ᔀ㈌䴌ᔌ䴌⼌㸌㔌␌㸌「⸌䄌㈌䴌‌⨀䨌Ȍ☌㼌⠌Ἄ䴌Ἄ㼌㰌戀爀㸀 ఆశ్రితవరద శ్రీరామ హారతిదిగొ

శాంతి సుఖము కలుగుగాక జనులకెపుడు
਀㔀㼌㘌䴌㔌⸌㸌⠌㔌‌㘀䴌「䜌⼌㠌䴌㠌䄌‌㔀䘌㈌⼌䄌ᜌ㸌ᔌ㰌戀爀㸀 చిత్తశుద్ధి ప్రేమాంజలి చేతుమయ్య
਀؀㘌䴌「㼌␌㔌「☌‌㘀䴌「䀌「㸌⸌‌㤀㸌「␌㼌☌㼌ᜌ䨌‌㰀戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㠀䴌㔌㠌䴌␌㼌㰌戀爀㸀 స్వస్తి! జగతి నెల్లెడల ప్రశాంతి వెలయ
਀㠀䴌㔌㠌䴌␌㼌ℌ ؀㈌⼌⠌㼌「䴌㔌㸌㤌ᔌ㸌㠌䴌┌㼌ᔌ䄌㈌ᔌ䄌㰌戀爀㸀 స్వస్తి! మనసార నినుగొల్చు భక్తతతికి
਀ⴀ☌䴌「ᜌ㼌「㼌㔌㸌㠌ℌ 㘀䴌「䀌「㸌⸌ᨌȌ☌䴌「‌℀ 㠀䴌㔌㠌䴌␌㼌ℌ℀㰀戀爀㸀 ਀㰀倀㸀ጀȌ‌㘀㸌Ȍ␌㼌㘌䴌㘌㸌Ȍ␌㼌㘌䴌㘌㸌Ȍ␌㼌㨌  ਀ ਀

਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀挀攀渀琀攀爀㸀㰀椀洀最 猀爀挀㴀∀⸀⸀⼀戀甀琀琀漀渀猀⼀戀愀爀ⴀ爀愀椀渀戀漀眀⸀最椀昀∀㸀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 ਀
਀㰀椀渀瀀甀琀 琀礀瀀攀㴀∀栀椀搀搀攀渀∀ 渀愀洀攀㴀∀愀爀琀渀愀洀攀∀ 瘀愀氀甀攀㴀∀䈀栀愀搀爀愀挀栀愀氀愀 匀甀瀀爀愀戀栀愀琀愀洀∀㸀 ਀㰀椀渀瀀甀琀 琀礀瀀攀㴀∀猀甀戀洀椀琀∀ 瘀愀氀甀攀㴀∀倀漀猀琀 礀漀甀爀 挀漀洀洀攀渀琀猀 漀渀 琀栀椀猀 愀爀琀椀挀氀攀∀㸀