చీకటి నీడలు

భార్గవీ రావు

చీకట్లో నీడలెందుకుండవు?
రెండూ నలుపనా?
నీడలు ఙాపకం లాంటివి
మాటకీ మౌనానికీ మధ్య
కదుల్తుంటాయి!
దానికి ఆలంబనకావాలి
ఉన్నా, స్పష్టంగా ఉండదు
ఊహలను అల్లుకుంటూ
అనుభవాల వంతెనపై నడుస్తుంటే
కురచగానో, పొడవుగానో
మన ముందూ - వెనగ్గా నడుస్తాయి
మానిన గాయాల్ని రేపుతాయి
గుండెల్ని తీయగా సలుపుతాయి
జీవితంలాగా! కానీ, వెనక్కివెళ్ళి
ఎంత వెలుగులో వెదుక్కున్నా
ఆ అనుభవాలని మళ్ళీ జీవించలేము
కానీ జీవితం వెలుగుచీకట్ల కలయిక
వెలుగు జారిపోకముందే
నీడల్ని, స్పష్టంగా గుర్తుంచుకోవాలి
మరోజన్మలోనైనా ఆ ఙాపకాల్లో
జీవించవచ్చు - మంచి నేస్తాలుదొరకొచ్చు
అనుకుంటాంకదా - మనకు దొరికిన
'మంచి ' వన్నీ పూర్వజన్మసుకృతాలని!


- భార్గవీ రావు

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here