ఏమిమ్మని నిను అడిగితిరా

Vatsala Gabbur

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here

ఏమిమ్మని నిను అడిగితిరా వేణుగోపాలా వాసుదేవా

అను|| మంగళప్రద శ్రీతిరుమలేశా మంగాపురి ఆశ్రిత జన పరిపోషా

చ|| మకరి శిరస్సును ఖండించమంటినా
ఏ కొండనో మ్రోయమంటినా
నఖములతో దనుజుల చీల్చమంటినా
శ్రీకర నీపద సెవయే కోరితిని కానీ ||

చ|| అజభవనుత నిను అంగన కమ్మంటినా
రాజశెఖరా నాకై వారధి కట్టమంటినా
గజేంద్రవరదా సురపుష్పము అడిగితినా
రాజీవనయనా నీ కృఉపయే చాలంటిని కానీ ||

చ|| మక్కువపడి కౌస్తుభమడిగితినా
శిఖిపించమౌళి నీ సేవల కోరితినా
చక్రధర అండంబుల కొలువమంటినా
భక్తవత్సల నిను శరణు జొచ్చితిని కానీ ||