"సర్వజిత్‌" ఉగాది

Kameswari Bhammidipati

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here

స్వాగతం స్వాగతం 
ఉగాదికిదే స్వాగతం 
పచ్చని తోరణాలు 
పసుపు గడపలు 
పడుచు పిల్లలు దిద్దిన 
ముచ్చటైన రంగవల్లుల 
ముంగిళ్ళ స్వాగతం 
అభ్యంగన స్నానాలు 
అతివల అలంకార ఆర్భాటాలు 
వేపపూత మామిడి చివురు 
కోకిల గానమాధురిలకు 
స్వాగతం స్వాగతం 
కొత్తచింతపండు, బెల్లం 
వేప, మామిడిల 
పులుపు, తీపి, చేదుల 
ఉగాది పచ్చడితో 
వనితలందరి స్వాగతం "స్వాగతం" 
నవధాన్యరాసుల 
సరికొత్త బియ్యపుపాయసాలు 
షడ్రసొపేతరుచులు 
పంచాంగశ్రవణాల "స్వాగతం" 

పడచువారి ఉత్సాహాలు 
పసిపిల్లల కేరింతలు 
పురుషపుంగవుల 
వినోద విలాసాల "స్వాగతం" 
గతకాలపు గగుర్పాటు బాటలువీడి 
"సర్వజిత్‌" సంవత్సరాన 
శాస్త్రపరిఙ్ఞాన సర్వయుక్తుల 
సర్వతోముఖాభివ్రుధ్ధి 
సౌభాత్రు సుహ్రుద్మైత్రీభావాల 
సామరస్యత సాధించి 
శాంతి సౌభాగ్యాలతో ఈతలమంత 
భూతలస్వర్గమై విలసిల్ల 
శుభాకాంక్షల స్వాగతం 
"సర్వజిత్‌" వత్సర 
ఉగాదికి సుస్వాగతం