నా సెంద్రి

Kameswari Bhammidipati

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help hereపచ్చపువ్వంటి యెన్నెల్లో
పళ్ళికిలించి కళ్ళు చిట్లించె చెంద్రిని
సూడాల సూడాల సూసితీరాల
సల్లనీ ఎన్నేట్లో
నల్లనీ నాసెంద్రి నిగనిగా మెరిసే
అందాలు సూసితీరాల
మల్లెపందిరి కాడ నా సెంద్రి
ఎగిరెగిరి పూలు కోసేటియేల
మల్లె వోసనలు అందాలు బలాదూరు
బద్దకంగ వొళ్ళిరిసినసెంద్రి
ఒద్దికైన ఒంపుల్లో
వాగు వంకలన్ని అగుపించేను
ఆమన్మధుని విల్లల్లె తోచేను
మువ్వల సట్టాల తో ముచ్చటగా
నడిచేటి నా సెంద్రి
వొంగి ఏటిలో కడవ ముంచేటియేల
వొగరైన పొగరెంతో తొంగి సూసింది
పొంగి పొరలే పేమంతా
నాగుండెల్లో నింపేసింది
సెరువులో తానమాడేటి
సెంద్రి సెక్కిళ్ళతళతళలు
నా వొల్లంతా రేపాయి తాపాలు
కడుపార బువ్వేట్టి
కిల కిలా నవ్వేటి నా సెంద్రి
కమ్మన్ని పాటల్లో
కోయిలోలె తోచింది
మంచాన పరుండి
మగతనిద్దరలోన
ముసిముసి నవ్వులు సిందించు సెంద్రి
మేఘాల మాటు మెరుపల్లే మెరిసి
ముద్దబంతిపువ్వల్లె తోచింది
సెంద్రి, నేను కూడి
సరసాల తేలేటి యేల
నా సెంద్రి సింగారానికెసిగ్గుపడి
అందాల సెందమామే
మబ్బుల్లో దాగింది
అందాల నా సెంద్రి
అలుకల్లు పోయేటియేల
ఏడురంగులా హరివిల్లె
ఎలతెలా పోయేను
కులుకుల నా సెంద్రి ముందు
తళుకుల్ల తారల్లు తీసికట్టు
సీతాకోక సిలకంటి సెంద్రి
తను వంతా కదిలె పేమకతలె
ముద్ద మందారమంటి
నా సెంద్రి లేని నేను
సెర్లోంచి తీసిన సేపను
బతికున్నా సచ్చినోడనే.