਀ ਀㰀琀椀琀氀攀㸀㰀⼀琀椀琀氀攀㸀 ਀ ਀㰀戀漀搀礀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㴀∀⸀⸀⼀戀愀挀欀⸀樀瀀最∀㸀 ਀㰀℀ⴀⴀ 䠀攀愀搀攀爀 ⴀⴀ㸀 ਀㰀挀攀渀琀攀爀㸀㰀椀洀最 猀爀挀㴀∀⸀⸀⼀琀椀琀氀攀ⴀ㔀  ⸀最椀昀∀㸀㰀戀爀㸀
਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀
਀㰀栀㈀㸀㈀㔌䴌㔌䄌‌ 㰀⼀栀㈀㸀

ఆరి సీతారామయ్య

਀㰀䤀㸀⠀倀爀攀瘀椀漀甀猀氀礀 倀甀戀氀椀猀栀攀搀 椀渀 攀攀洀愀愀吀愀Ⰰ 䴀愀爀挀栀 ㈀  㔀⤀㰀⼀䤀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 ਀

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here

਀ ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀㸀 ਀㰀倀㸀  "లవ్వు," అన్న మాట మీరు వినేవుంటారు. దీన్ని తాతల కాలంలో, “వలపు,” అనే వారు. కానీ ఆమాట ఇప్పుడు వాడుకలో లేదు. తర్వాత కాలంలో, “ప్రేమ,” అన్న మాట వాడుకలోకొచ్చింది. కానీ ఇది చాలా బరువుగా ఉండటం వల్ల ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ ਀⸀Ȍ☌㼌‌☀䀌⠌㼌ᰌ䬌㈌㼌ᔌ㼌‌⨀䬌㔌ἌȌ‌㈀䜌☌䄌⸌ ⨀䴌「㠌䴌␌䄌␌Ȍ‌㔀㼌㠌䴌␌䌌␌Ȍᜌ㸌‌㔀㸌ℌ䄌ᔌ㈌䬌‌ऀ⠌䴌⠌‌⸀㸌Ἄ‌㈀㔌䴌㔌䄌⸌ ܀Ȍᜌ䴌㈌䀌㜌䄌‌㔀㸌㌌䴌㌌䄌‌☀䀌⠌䴌⠌㼌‌⸀䄌☌䴌☌䄌ᜌ㸌Ⰼ ᰀ㈠㔌䴌ఌⰠᴀ†ԀȌἌ䄌⠌䴌⠌㸌「䄌⸌ ⸀⠌‌⸀㸌Ἄ㈌䴌⠌䄌‌␀䀌㠌䜌㠌䄌ᔌ䄌⠌㼌Ⰼ ᨀ㼌㔌「䴌㈌䄌‌ᔀ␌䴌␌㼌「㼌Ȍᨌ㼌Ⰼ 㠀䨌Ȍ␌‌⸀㸌Ἄ㈌䄌ᜌ㸌‌㔀㸌ℌ䄌ᔌ䬌㔌ἌȌ‌܀Ȍᜌ䴌㈌䀌㜌䄌㔌㸌㌌䴌㌌ᔌ䄌‌ అలవాటయిపోయింది. అది వేరే విషయం అనుకోండి.

ఇప్పుడు వీడు లవ్వు గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాడు? అని మీకు ప్రశ్న వచ్చే వుంటుంది. చెప్తాను. అమెరికాలో మీరెప్పుడైనా తెలుగు ఫంక్షన్‌కి వెళ్తే, చూసే వుంటారు. కార్యక్రమం మొదలవుతూనే ఒక పెద్దాయన వేదిక మీదికొస్తాడు. “నమస్కారం. అందరికీ ఏదో సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. మన తెలుగు భాషనూ, తెలుగు సంస్కృతినీ జాగ్రత్తగా సంరక్షించి మన తరవాత మన పిల్లలకందజేయ్యటం మన బాధ్యత,” అంటాడు. అందరూ చప్పట్లు కొడతారు. అంటే దానర్ధం ఏమిటీ? తెలుగు వారికి భాషా, సంస్కృతీ చాలా ముఖ్యమైనవి అనేగదా?

਀ⴀ㸌㜌‌⸀⠌ᔌ䨌ᔌ‌⸀䄌ᘌ䴌⼌⸌䠌⠌‌܀Ⰼ䴌ⰌȌ☌䨌ᔌἌ䄌Ȍ☌㼌⸌ 㰀戀爀㸀 మీరు వచ్చారా?
਀⸀䀌「䄌‌㔀ᨌ䴌ᨌ㼌⠌㸌「㸌㼌 㰀戀爀㸀 మీరు వచ్చిన్రా?
਀⸀䀌「䄌‌㔀ᨌ䴌ᨌ㼌ऌ⠌䴌⠌㸌「㸌㼌 㰀戀爀㸀 మీరు వచ్చిఉంటిరా? దగ్గరకొస్తే
਀⸀䀌「䨌ᨌ䴌ᨌ㸌「㸌㼌 㰀戀爀㸀 ਀㰀倀㸀㔀䀌Ἄ㼌㈌䬌‌ༀ☌䀌‌⸀⠌ⴌ㸌㜌㼌 ᨀ䘌⨌䴌⨌ἌȌ‌ᔀ㜌䴌ἌȌ⸌ ԀȌ☌䄌㔌㈌䴌㈌Ⰼ ฀Ȍ☌䄌ᔌ䨌ᨌ䴌ᨌ㼌⠌‌ᜀ䨌ℌ㔌㈌䜌‌Ԁ⠌㼌‌ԀȌ☌「䈌‌⸀䄌ᨌ䴌ᨌἌᜌ㸌‌܀Ȍᜌ䴌㈌䀌㜌䬌Ⰼ 㠀Ȍ㠌䴌ᔌ䌌␌⸌䬌‌⠀䜌「䴌⨌㼌㠌䴌␌䄌⠌䴌⠌㸌「䄌‌⨀㼌㈌䴌㈌㈌ᔌ㼌⸌ ܀ᔌ‌㠀Ȍ㠌䴌ᔌ䌌␌㼌‌☀ᜌ䴌ᜌ「ᔌ䨌㠌䴌␌䜌‌⸀⠌ᔌ㼌㈌㸌ȌἌ㼌‌Ԁ⠌䄌⸌㸌⠌㸌㈌䜌Ȍ‌㈀䜌㔌䄌⸌ ؀‌⨀䘌☌䴌☌⸌⠌㼌㜌㼌‌ మైకులో మాట్లాడి పోయింతర్వాత మొదలయ్యే సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో మీరు చూసేదేమిటి? సినిమా పాటలకు అబ్బాయిలూ అమ్మాయిలూ డాన్సులు చెయ్యటం. అవునా కాదా? ఆ పాటల్లో ముఖ్యమైన వస్తువేంటీ? లవ్వు. అనగా, మన సంస్కృతిలో ముఖ్యమైన భాగం సినిమా లవ్వు.

జాతికి ఇంత ముఖ్యమైన దాన్ని అందరికీ అందుబాటులో వుంచాలిగదా? లేకపోతే జాతి సంస్కృతి నాశనమైపోదూ? అందుకే లవ్వును elite వ్యవహారంగా కాకుండా మాస్‌ లెవెల్లో వుంచుతారు. దీన్ని గురించి అందరికీ అర్ధం అయ్యేలా చెప్పటానికి మాస్‌ రచయితలచేత కథలూ పాటలూ రాయించి వాటిమీద సినిమాలు తీస్తారు.

మీరీమధ్య సినిమాలు చూస్తున్నారో లేదో. ఒక వేళ చూడకపోతే, మన రచయితలు సృష్టించే లవ్వు సందర్భాల గురించి మీకు కొంచెం చెప్తాను.

లవ్వులో పడాలంటే ముందు కాలేజీలో చేరాలి. అందుకే కాలేజీలకి తెలుగుదేశంలో అంత గిరాకీ. కాలేజీలలో యేముండును? కాలేజీలలో ముఖ్యంగా గోడలుండును. అంటే అల్లాటప్పా గోడలు కాదు. ఇవి రెండు మూడడుగుల ఎత్తుగా, దాదాపు పది గజాల పొడుగ్గా ఉంటాయి. అవి ఎన్ని వుంటే, ఎంత అందంగా వుంటే, కూర్చోవటానికి ఎంత సౌకర్యంగా ఉంటే, ఆ కాలేజీలో సీటు రావటం అంత కష్టం, ఫీజు అంత ఎక్కువా. ఉదయం కాలేజీకి రావటంతోటే ఆ గోడలమీద చేరతారు అబ్బాయిలంతా – అమెరికాలో lunch time అప్పుడు construction workers కూర్చుంటారే, అలాగా. కాలేజీకి వచ్చే అమ్మాయిల మీద వ్యాఖ్యానాలు చేస్తారు. ਀㔀䘌㈌㼌ᔌ㼌‌㔀䜌㜌㸌㈌䄌‌㔀䜌㠌䴌␌㸌「䄌⸌ ☀䀌⠌䴌⠌㼌‌㔀䘌⠌ᔌⰌℌ䴌ℌ‌☀䜌㘌㸌㈌䴌㈌䬌‌㈀䠌Ȍᜌ㼌ᔌ‌㤀㼌Ȍ㠌‌ԀȌἌ㸌「䄌⸌ ⸀⠌Ȍ‌ᨀ㸌㈌㸌‌⸀䄌Ȍ☌䄌ᔌ䨌ᨌ䴌ᨌ㸌Ȍ‌ᔀ㸌ⰌἌ䴌Ἄ㼌‌☀䀌⠌䴌⠌㼌‌⸀⠌Ȍ‌⸀䄌☌䴌☌䄌ᜌ㸌‌ᔀ䬌「䴌Ἄ䄌㜌㼌⨌䴌⨌䄌‌ԀȌἌ㸌Ȍ⸌ 㰀⼀倀㸀 ਀㰀倀㸀ࠀ‌㔀䘌ᔌ㼌㈌㼌‌㔀䜌㜌㸌㈌‌⨀「㼌⌌㸌⸌Ȍ‌⸀䄌ᘌ䴌⼌Ȍᜌ㸌‌⸀䈌ℌ䄌‌ ᔌ㸌㈌䄌ᜌ㸌‌ऀȌἌ䄌Ȍ☌㼌⸌ ⸀䨌☌Ἄ㼌‌ ᔌȌ㈌䬌‌ԀⰌ䴌Ⰼ㸌⼌㼌‌܀ȌἌ䴌㈌䬌‌ᰀⰌ䴌Ⰼ䄌␌䬌‌ऀ⠌䴌⠌‌Ԁ⸌䴌⸌ᔌ䄌‌⸀Ȍ☌㼌ᨌ䴌ᨌ㼌Ⰼ ܀ȌἌ㼌‌⨀⠌䄌㈌⠌䴌⠌䀌‌ᨀᔌ䴌ᔌⰌ䘌Ἄ䴌Ἄ䄌ᔌ䨌⠌㼌Ⰼ ᔀ㸌㈌䜌ᰌ䀌ᔌ㼌‌؀㈌㠌䴌⼌Ȍᜌ㸌‌㔀㠌䴌␌㸌ℌ䄌⸌ ᜀ䬌ℌ⸌䀌☌‌ᨀ䬌Ἄ䄌‌☀䨌「ᔌ☌䄌⸌ Ԁ⸌䴌⸌㸌⼌㼌⸌䀌☌‌㔀䘌ᔌ㼌㈌㼌‌㔀䴌⼌㸌ᘌ䴌⼌㸌⠌㸌㈌䄌‌ᨀ䜌㠌䴌␌䄌⠌䴌⠌‌ԀⰌ䴌Ⰼ⼌㼌㈌䴌⠌䄌‌ᨀ㼌␌ᜌ䴌ᜌ䨌ℌ␌㸌ℌ䄌⸌ Ԁ⸌䴌⸌㸌⼌㼌‌㔀䀌⌌䴌⌌㼌‌㔀䘌ȌἌ⠌䜌‌㈀㔌䴌㔌䄌‌ᨀ䜌㠌䴌␌䄌Ȍ☌㼌⸌ ᨀ䜌㠌䴌␌䄌Ȍ☌⠌㼌‌⠀䀌ᔌ䘌㈌㸌‌␀䘌㈌䄌㠌䄌㼌 Ԁ⠌㼌‌Ԁℌ䄌ᜌ䄌␌㸌「䄌‌⸀䀌「䄌⸌ ᨀ㸌㈌㸌‌㠀䄌㈌ⴌȌ⸌ ㈀㔌䴌㔌䄌㈌䬌‌⨀ℌ䴌ℌ㔌㸌㌌䴌㌌䄌‌ᔀȌ⨌㈌䴌㠌「䀌ᜌ㸌‌⨀㸌Ἄ‌⨀㸌ℌ䴌ℌȌ‌⸀䨌☌㈌䘌ℌ䄌␌㸌「䄌Ⰼ ᨀ㼌Ȍ☌䄌㈌䜌㠌䴌␌㸌「䄌Ⰼ 㔀㸌⠌㈌䬌‌␀ℌ䄌㠌䴌␌㸌「䄌⸌ 㔀㸌㌌䴌㌌⠌䄌‌ᜀ䄌「䴌␌䄌⨌Ἄ䴌ἌℌȌ‌ᨀ㸌㈌㸌‌㠀䄌㈌ⴌȌ⸌ 㠀「䜌Ⰼ ܀ᔌ‌ 䘌Ȍℌ䬌‌ ᔌȌ㈌䬌‌ԀⰌ䴌Ⰼ㸌⼌㼌‌℀Ⰼ䴌Ⰼ䄌⠌䴌⠌‌㔀㸌ℌ㼌‌ᔀ䨌ℌ䄌ᔌ䄌⸌ ᜀ䬌ℌ⸌䀌☌‌㠀䄌ᘌȌᜌ㸌‌ᔀ䈌「䴌ᨌ䬌⠌䄌ȌἌ㸌ℌ䄌⸌ 㔀㸌ℌ㼌‌ᨀȌᨌ㸌㈌䄌‌ᨀ䄌Ἄ䴌Ἄ䈌‌ᔀ䈌「䴌ᨌ䬌⠌䄌ȌἌ㸌「䄌⸌ Ԁ⸌䴌⸌㸌⼌㼌‌ᔀ㸌㈌䜌ᰌ䀌ᔌ㼌‌ 㸌㔌ἌȌ␌䬌⠌䜌‌㔀䀌ℌ䄌‌؀⸌䘌⠌䄌‌ᜀ䜌㌌㼌‌ᨀ䜌㠌䴌␌㸌ℌ䄌⸌ 㔀䀌ℌ䈌Ⰼ 㔀䀌ℌ㼌‌⸀㼌␌䴌「Ⰼ䌌Ȍ☌Ȍ‌ᔀ㈌㼌㠌㼌‌Ԁ⸌䴌⸌㸌⼌㼌‌㔀䘌⠌ᔌ㸌㈌䜌‌⨀㸌Ἄ㈌䄌‌⨀㸌ℌ䄌␌䈌‌⨀䬌␌㸌「䄌⸌ ⨀㸌Ἄᔌ䄌‌␀ᜌ䴌ᜌἌ䴌Ἄ䄌ᜌ㸌‌⠀ℌ䄌⸌䄌㈌䄌‌฀ᜌ「䜌㠌䴌␌㸌「䄌⸌ ᔀ䨌⠌䴌⠌㸌㌌䴌㌌䄌‌܀㈌㸌‌ᔀ㜌䴌Ἄ⨌ℌ䴌ℌ‌␀「䄌㔌㸌␌‌ԀⰌ䴌Ⰼ㸌⼌䀌‌Ԁ⸌䴌⸌㸌⼌䀌‌㈀㔌䴌㔌䄌㈌䬌‌⨀ℌ␌㸌「䄌⸌ ܀ᔌ‌⸀䈌ℌ䬌‌ ᔌȌ‌㈀䬌‌Ԁ⸌䴌⸌㸌⼌㼌⠌㼌‌ԀȌ␌☌䈌「Ȍ‌㈀䬌‌ᨀ䈌㠌㼌‌ԀⰌ䴌Ⰼ㸌⼌㼌‌ᜀ䬌ℌ‌☀㼌ᜌ㼌‌฀☌䄌「䄌ᜌ㸌‌㔀㠌䴌␌㸌ℌ䄌⸌ᔀ㌌䴌㌌ᰌ䬌ℌ䄌‌⨀䘌Ἄ䴌Ἄ䄌ᔌ䬌⠌㼌‌ऀȌℌἌȌ‌㔀㈌䴌㈌‌ԀⰌ䴌Ⰼ㸌⼌㼌ᔌ㼌‌㠀「㼌ᜌ䴌ᜌ㸌‌ᔀ⠌⨌ℌ☌䄌Ⰼ Ԁ⸌䴌⸌㸌⼌㼌⠌㼌‌␀ᜌ䄌㈌䴌␌㸌ℌ䄌⸌ Ԁ⸌䴌⸌㸌⼌㼌‌ᨀ䜌␌㼌㈌䬌Ȍᨌ㼌‌ పుస్తకాలు కిందపడతాయి. అబ్బాయికి పుస్తకాలు చదివటం ఇంకారాదు కాబట్టి అవి చేతులోంచి పడే ప్రసక్తే లేదు. కిందపడ్డ పుస్తకాలను తియ్యటానికి ఇద్దరూ వంగుతారు. అప్పుడు వాళ్ళ తలలు తగులుతాయి. వెంటనే ఇద్దరూ పాటలు పాడటం, డాన్సులెయ్యటం మొదలుపెడతారు. అంటే, లవ్వులో పడ్డారన్నమాట.

కాలేజీలో చేరలేని వారు లవ్వులో పడటం అసాధ్యం. ఒకటో రెండో ఎక్సెప్షన్స్‌ ఉన్నాయని విన్నాననుకొండీ. ఎక్కడో పార్టీలో అబ్బాయీ అమ్మాయీ ఒకర్నొకరు చూసుకోని, వెంటనే ఇద్దరూ ఒకేసారిగా కంటిరెప్పలు సెకండుకి పన్నెండు సార్లు ਀ἀ⨌Ἄ⨌㈌㸌ℌ㼌㠌䴌␌䜌‌㈀㔌䴌㔌䄌㈌䬌‌⨀ℌ␌㸌「⠌㼌‌ሀᔌ‌⸀㸌㠌䴌ఌ† ᨌ⼌㼌␌‌ᨀ䘌⨌䴌⨌㼌⠌Ἄ䴌㈌䄌‌㔀㼌⠌䴌⠌㸌⠌䄌⸌ Ԁ☌㼌‌⠀㼌ᰌ⸌䬌‌ᔀ㸌☌䬌‌⠀㸌ᔌ䄌‌␀䘌㈌㼌⼌☌䄌⸌ ἀ䴌「䠌‌ᨀ䜌㠌㼌‌ᨀ䈌ℌȌℌ㼌⸌ 㰀⼀倀㸀 ਀㰀倀㸀ጀ㠌䴌ఌ℠ ㈀㔌䴌㔌䄌㈌䬌‌⨀ℌἌȌ‌܀Ȍ␌‌㠀䄌㈌ⴌȌ‌Ԁ⠌䴌⠌⸌㸌ἌⰌ Ԁ⠌䄌ᔌ䄌ȌἌ䄌⠌䴌⠌㸌「䄌‌ᔀ☌䈌㼌 ᔀ㸌☌䄌⸌ ⸀⠌‌⸀㸌㠌䴌ఌ† ᨌ⼌㼌␌㈌䄌‌ԀȌ␌‌ᜀ䨌⨌䴌⨌㔌㸌「䄌‌ᔀ㸌ⰌἌ䴌Ἄ㼌‌܀☌㼌‌܀Ȍ␌‌㠀䄌㈌ⴌȌ‌Ԁ⠌䴌⠌Ἄ䴌Ἄ䄌‌ᔀ⠌㼌⨌㼌Ȍᨌ䜌㈌㸌‌ᨀ䜌㠌䴌␌㸌「䄌⸌ ᔀ㸌⠌㼌Ⰼ ؀‌ᜀ䬌ℌ㈌⸌䀌☌‌ᔀ䈌「䴌ᨌ䬌ἌȌⰌ 㔀䘌ᔌ㼌㈌㼌‌ᨀ䜌㜌䴌Ἄ㈌䄌‌ᨀ䘌⼌䴌⼌ἌȌⰌ  నడుములెగరేస్తూ డాన్సు చెయ్యటం అంత సులభంగా చేతయ్యే పనిగాదు. దానికి ఎన్నో సంవత్సరాల ట్రెయినింగు కావాలి. ఒక్కోసారి తల్లిదండ్రులే పిల్లలకు ఈ ట్రెయినింగు ఇస్తుంటారు. డబ్బున్నవారు పిల్లల్ని కోచింగుకు పంపిస్తారు. ఈ విద్యల్లో ਀⨀㼌㈌䴌㈌㈌‌⠀䜌「䴌⨌䄌‌฀㈌㸌㔌䄌Ȍ☌䬌‌ἀ䘌㠌䴌Ἄ䄌ᰌ䜌㠌䄌ᔌ䬌㔌Ἄ㸌⠌㼌ᔌ㼌‌Ԁ⸌䘌「㼌ᔌ㸌㈌䬌‌⨀䴌「␌㼌㔌䈌㌌䴌㌌䬌⠌䈌Ⰼ ∀␀䘌㈌䄌ᜌ䄌‌㠀㸌Ȍ㠌䴌ᔌ䌌␌㼌ᔌ‌⨀䬌Ἄ䀌㈌䄌Ⰼ∀ Ԁ⠌㼌‌⨀䘌ℌ䄌␌䄌ȌἌ㸌「䄌⸌ ⸀䀌「䘌⨌䴌⨌䄌ℌ⠌䴌⠌㸌‌ࠀ‌⨀䬌Ἄ䀌㈌䄌‌ᨀ䈌㠌㸌「䬌‌㈀䜌☌䬌㼌 㠀「䜌Ⰼ ᨀ䘌⨌䴌␌㸌⠌䄌⸌ ⨀䬌Ἄ䀌㈌䬌‌⨀㼌㈌䴌㈌㈌䄌‌ᰀȌἌ㈌䄌‌ᰀȌἌ㈌䄌ᜌ㸌‌⨀㸌㈌䴌ᜌ䨌ȌἌ㸌「䄌⸌ ⸀㸌Ȍᨌ㼌‌ऀᔌ䴌ᔌ㼌「㼌Ⰼ㼌ᔌ䴌ᔌ㼌「㼌ᜌ㸌‌㈀㔌䴌㔌䄌㈌䬌‌ऀ⠌䴌⠌㔌㸌「䄌‌⨀㸌ℌ䄌ᔌ䄌⠌䜌‌㠀㼌⠌㼌⸌㸌‌⨀㸌Ἄ㈌ᔌ䄌‌㔀䀌㌌䴌㌌䄌‌℀㸌⠌䴌㠌䄌㈌䄌‌ᨀ䜌㠌䴌␌㸌「䄌⸌ က☌䄌ⴌ⨀☌䜌㌌䴌㌌‌㔀⼌㠌䄌‌⨀㼌㈌䴌㈌㈌䄌‌㔀䨌Ȍ⨌䄌‌㠀䨌Ȍ⨌䄌㈌‌ᜀ䄌「㼌Ȍᨌ㼌‌⨀㸌ℌ䄌␌䈌Ⰼ ㈀䜌⠌㼌‌㔀䨌Ȍ⨌䄌㈌䴌⠌䄌‌⨀䴌「☌「䴌㘌㼌ȌᨌἌ㸌⠌㼌ᔌ㼌‌Ԁ㔌㠌䴌␌⨌ℌ䄌␌䈌Ⰼ ⠀ℌ䄌⸌䄌㈌䘌ᜌ「䜌㠌䴌␌䈌㔌䄌ȌἌ䜌‌ᨀ䈌Ἄ䴌Ἄ㸌⠌㼌ᔌ㼌‌ᔀ⠌䴌⠌䄌㈌‌⨀Ȍℌ䄌ᜌᜌ㸌‌ऀȌἌ䄌Ȍ☌⠌䄌ᔌ䬌Ȍℌ䀌ℌ ⨀㼌㈌䴌㈌㈌‌␀㈌䴌㈌㼌☌Ȍℌ䴌「䄌㈌䄌‌␀⸌‌㠀Ȍ␌㸌⠌「␌䴌⠌㸌㈌‌㠀䨌ᜌ㠌䄌㈌䄌‌ᨀ䈌㠌䄌ᔌ䄌ȌἌ䈌‌⸀䄌「㼌㠌㼌⨌䬌␌䈌‌㔀㼌ℌ㼌⼌䬌㈌䄌‌␀䀌㠌䄌ᔌ䄌ȌἌ䄌ȌἌ㸌「䄌⸌ ␀㈌䴌㈌㼌☌Ȍℌ䴌「䄌㈌䄌‌␀⸌‌㠀Ȍ␌㸌⠌㸌㈌‌㈀㔌䴌㔌䄌‌ἀ䴌「䘌⼌㼌⠌㼌Ȍᜌ䄌㈌䬌‌܀Ȍ␌‌㘀䴌「☌䴌✌‌␀䀌㠌䄌ᔌ䬌㔌ἌȌ‌ మన తెలుగు జాతికే గర్వకారణం. అందువల్లే మనవారంటే ఇతర భారతీయులకు అంత ఈర్షా, అసూయా.

సరే. ఇంత కష్టపడి లవ్వు గురించి నేర్చుకోనీ, కాలేజీలో చేరీ, లవ్వులో పడతారు. మరి తర్వాతేంటీ? అని అడుగుతారు మీరు. చెప్తాను. లవ్వుకు పర్యవసానం పెళ్ళి. దాంతో లవ్వు చాప్టర్‌ ముగుస్తుంది. తర్వాతొచ్చేవి సెక్సు, కిడ్సు. వీటిని ఇంగ్లీషు వాళ్ళు ముద్దుగా "సెక్స్‌," "కిడ్స్‌," అంటారనుకోండీ. ఆది వేరే విషయం.

਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀挀攀渀琀攀爀㸀㰀椀洀最 猀爀挀㴀∀⸀⸀⼀戀甀琀琀漀渀猀⼀戀愀爀ⴀ爀愀椀渀戀漀眀⸀最椀昀∀㸀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 ਀
਀㰀椀渀瀀甀琀 琀礀瀀攀㴀∀栀椀搀搀攀渀∀ 渀愀洀攀㴀∀愀爀琀渀愀洀攀∀ 瘀愀氀甀攀㴀∀䰀愀瘀瘀甀∀㸀 ਀㰀椀渀瀀甀琀 琀礀瀀攀㴀∀猀甀戀洀椀琀∀ 瘀愀氀甀攀㴀∀倀漀猀琀 礀漀甀爀 挀漀洀洀攀渀琀猀 漀渀 琀栀椀猀 愀爀琀椀挀氀攀∀㸀