మఘువా యేది నీ రూపం?

(author did not provide name)

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here
మనసుని పులకించిన వసంత మాసమా 
లేక వాన చినుకులో దాగున్న స్వాతి ముత్యమా 
కన్నీటి చినుకులలో ఉత్పొంగిన ప్రెమ సాగరమా 
లేక మౌనము తో నే వ్యక్తం చేసిన ప్రేమ గీతమా 
మేఘాల పై పరుచుకున్న వెండి చీరవా 
లేక మేఘాల లోనిండి వున్న కన్నీటి బాధవా 
బంధాలలో బందీవైన బలహీన ఖైదీవా 
లేక అనుబంధాలను చిగురించే వనమూలికవా 
చిరునవ్వు జల్లుతొ మనసునే మాయ చేసే ఇంద్రజాలానివా 
లేక తియ్యని చూపులతొనే మనసుని గెలిచే ఐస్కాంతమువా 
సుస్వరాల పాటలతో బాధలని మరిపించే కోయల స్వరానివా 
లేక విరహపు ఆవిరితో కరిగిన ప్రేమ శిల్పానివా 
మఘువా యేది నీ రూపం?