భువిలో స్వర్గమే

Mohan Vallabhajosyula

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help hereభువిలొ స్వర్గమె, మదిలొ శాంతమె మనుజుల ఆశలకే హద్దులుంటే....

కడుపు నిండ కూడుయున్న పొంగిపోతే, ఉండడాన్కి యిల్లు ఉన్న మురిసిపోతే
నీ పఱివారమే నీతో నిలచిన, పెద్ద వరమదని నువు తలచుచుంటే
....భువిలొ...

పొఱుగువారి సిరుల గాంచి భ్రమయకుంటే, గొప్పతనమె ముఖ్యమని బతకకుంటే
జీవనయానమె స్వేఛ్ఛాభరితమై, ఊహల సుడులకే బలిచేయక యుంటె
....భువిలొ...

కదము లెపుడు పుడమిపై నుంచగల్గినా, చిత్తమందు జగమునంత నింపియున్నా
హృదయాంతరంగమే సాత్త్విక శక్తియై, మోహపు ఛాయల బడనీయకుంటే
....భువిలొ...

వరస అనుకరణ: "పూజాఫలము" లో 'పగలే వెన్నెల'