హద్దు మీఁఱకుంటే

Mohan Vallabhajosyula

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help hereభంగమే, ... భంగమే నీకింక నరుడా, శృంగ భంగమే నీకింక నరుడా
వచ్చేరా ఉప్పెనలే, విచ్చేరా భూపొఱఁలే
పర్వతాలె రగిలేనురా, ప్రజాక్షయమె జఱిఁగేనురా ..భంగమే..
 
 
పరిశోధనిచ్చె మనకె విజ్ఞానం, అది జ్ఞానమా, కాదు విషయ పరిజ్ఞానం
అతిగ వాడెదవో, మితిగా నుండెదవో
గతి మార్చకుంటె ముప్పేనురా, హద్దు మీఁఱకుంటె మిగిలేవురా ..భంగమే..
 
 
భోగమన్న నీకు యున్న మోజు, మరి, స్వార్ధమన్న నీ కున్న జోఁఱు
ప్రకృతియె నీ నిధియొ, పోషించె జననియొ
నిలిచి చూస్తె తెల్లమౌనురా, మనసు నడిగిన వెల్లడౌనురా ..భంగమే..
 
జగమన్నది జడమేఁను నమ్ము, అది భోజ్యమేను తఱిఁగేను నిజము
భోక్తవు నువ్వేను, బాధ్యత నీదేను
భరతుడ వయ్యెదవో, భస్మమె చేసెదవో
బాగుగా యోచించరా, సౌభాగ్యమె నిను వరియించురా! ..భంగమే..
 
 
వరస అనుకరణ: "ఛాంగుఱే"...శ్రీక్రిష్ణ పాండవీయం