మాఁవ

Mohan Vallabhajosyula

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here
సందమామంటి సల్లనోడు నా మాఁవ
తలసుకొన్న దోఁచు సాధువల్లెనెపుడు
తెలిసినోఱందరు తెగ యీసు చెందేరు, (కాని)
యేమి సేసికొందు యెంతని సర్దుకొందు.

సంసారమంటేను సతిసంతానములె కాదంట
యెన్నెల పరిసేట్టు మనసు పంచేస్తుండు
మనువాడటమన్న మాటలతొ కాదు కద
సొంతము కాని మనిశితొ మనుగడ యెట్టు,
సాధువైయుంటె సంసారమిక యెట్లు?

తీరుసేసుకు సుక్కల్లోకి సూస్తు యుంటాడు
యేముందక్కడంటె తెల్దులే నీ కంటాడు
యెందుకట్లంటె దాటేస్తు యుంటాడు
హద్దులేని ఆకశంలోకి సూడ్డమంటె
ఆవేదన నావలికి నెట్టటమంట
ఆడి తీరెటొ గాని మతిపోద్ది నాకు
ఆ మతేటొ గాని గతి తెల్దు నాకు

పెళ్ళయినాక పోవు మగని మాయరోగములంటిరి
ఆడి బాధేటొ పోల్చలేకున్నాను
యెఱిఁకైతె ఈ పలికి నేదోటి సేయకుందునా?
యేమి దారమ్మ ఈడితొ సాకాలన్న

మనువాడ తల్చినాక సతి గోల సూడాల
బిడ్డలొచ్చినంత ఆర్ని ముఱిపించాల
రాత్రనక పగలనక పనిపాట్లు సేయాల
ఇంత సాలనక సొమ్మెంతో కూర్వాల
వారి సుకాలకై వెనుదీయకుండాల

ఈడి దోరణి నాకు ఆదినుండి యెఱిఁకె
ఆడి గోలేమొ తప్ప యినికోడు యేఱేఁది
ఆలి మాటలన్ని అజ్ఞానపు మూటలంట
మంచి సెడుల గూర్చి నాకేమి తెలవదంట

పెళ్ళాము మాటలిన్న పెల్లుబుకు తంటాలంట
ఇట్టాగె యెన్నెన్నొ యిపఱీఁత దోరణుల
సెప్పుతుంటాడు యినికోడు సోదంటె
అసలు సేయడేమి సేయునెంతొ అలుసు