మందిర ద్వారం

Mohan Vallabhajosyula

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here
మందిర ద్వారం చేరినంతనే, కొందరు నమ్రత చూపగనేలా, కొందరు ఢంభము చేతురదేలా

యిచ్చిన మాటలు ఆచరించుట అందరుచేతురనలేము గదా
పాటించని ఆ మాటలె బరువు, మూటలై మదినె వేధించు గదా..మందిర...

తప్పుడు పనులు చేసినవన్నీ, చెప్పుట కందరు ఒప్పరుగా
మది దాగినవన్ని యెప్పుడు కలవరము కలగించు కదా...మందిర...

భోగ భాగ్యముల తేలుతు నుండే వ్యక్తుల విధములె వేరు కదా
మందిరమునైన గుర్తింపు లేక వారు మన లేరు గదా...మందిర..

వరస అనుకరణ: "అప్పుచేసి పప్పుకూడు" లో "సుందరాంగులను చూసిన వేళల"