మర్మము

మోహన్ వల్లభజోశ్యుల

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here 
జగతిలొ జ్ఞాతమై చేతల చమురై
నీవే వెలిగిన, నేనెరుగనూ, యేమో మర్మము...జగతిలొ..
 
దారియె కానని యెడారిలో, యెండమావిలో, ఆక్రందనలో
మోహమె పూనిన మూఢాంధతలో
నువ్వెదురయిన... నేనెరుగనూ, యేమో మర్మము...
 
నువ్వే నేనని నేనెరుగుటకూ, వేరే గామని నమ్మించుటకూ
యెదలో నుండీ సొదలే జేసిన... నేనెరుగనూ, యేమో మర్మము...
 
సత్వమె మఱుఁగై తమసె నెలవై, రగిలిన మనసున
సెగనైపోగా, ఉన్న దొకటే నని యెంతగ నుడివిన... నేనెరుగనూ, యేమో మర్మము...
 
 
వరస అనుకరణ: "మనసున మనసై", "డాక్టర్ చక్రవర్తి" లో