నా పేరె మోహం

Mohan Vallabhajosyula

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here
నా పేరె మోహం, చేసేను మోసం, తెస్తాను మీకు తెలియని తాపం..
మీఁకెంతొ తెలివున్నా, మీఁరెంత వారైన నా వలయంలో పడే తీఁరుతారు
నా మాయలొ పడి పోతారు...నా పేరె...

ఏమూలైన కోఱికె యుంటె, అది చాలు నాకు వేరేమి వలదు
మీమీదె నేను నా మహిమ చూపి, హాఁయిగ నేను ఊరుకుంటాను..నా పేరె...

ఏమైన కాని, యెంతైన కాని, సుఖమే కాని, దుఃఖ్ఖము కాని
వచ్చిన మీరు చెదఱఁక యుంటే, నామాన నేను వెళ్ళి పోతాను..నా పేరె...

ప్రియమైనదంటూ ఏదైన యుంటే, నాకుదాసులయి తీఁఱుతారు
దుర్దశలోకే వెళ్ళి పోతారు...నా పేరె...

గమనిక: పాడదలఁచుకుంటే: అనుకరణ- రాజ్ కపూర్స్ "మేరా నామ్ జోకర్" లో టైటిల్ సాంగ్