ఉన్నతి కోసం

Mohan Vallabhajosyula

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here
భావాతీతము విధి నిర్ణయమే ఒప్పెను ఒకనాడు
యెందుకొ జరిగెను ఓనాడు

లేని ధైర్యమే తెచ్చుకొని, సతి సంతానము తోడుకొని
ఉన్నది అంతా వదులుకొని, విధినే పూర్తిగ నమ్ముకొని
పుట్టిన దేశమె వీడితిమి, తెలియని ఖండమె చేరితిమి..భావా..

పిల్లలకే మంచి జరుగునని, చదువు సామర్ధ్యములొచ్చుననీ
కష్టమె సుఖాన్కి దారియని, బాధే మనిషికి మంచిదని
ఉంటిమి ఓర్పుతొ ముఖ్యమని, కంటిమి బతుకే అనూహ్యమని..భావా...

స్వార్ధమె జీవిత లక్ష్యమని, సుఖసాధనయే ధ్యేయమని
ఎవరికివారె యుండుట మేలని, వావి వరుసలే యెందుకనే
సంఘము నేర్పున వివేకత, యిచ్చున నీడ మనమే యోడిన..భావా..

వరస: "పాతాళ భైరవి" లో "ప్రేమ కోసమై వలలో"