ఓ దేవేశ్వరా
O Deveswaraa

Manju Kondapi

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here


సాయి దేవా నిన్నే నమ్మి నా నయ్యా 
కరుణ నన్ను చూచి కాపాడ వయ్యా 

కష్టాల కోర్వలేని దీనుడ నయ్యా నేను 
దుఖాలను తరిమి కొట్టే దేముడ వయ్యా నీవు 
అంతులేని ఆశలతో అలమటిస్తూ నేను 
కోర్కెలు తీర్చి వూరడించే కామధేనువై నీవు 

నీ కరుణా కటాక్షాన్ని కాంక్షిస్తూ నేను 
అడుగడుగునా నాకు సాక్షాత్కరిస్తూ నీవు 
నీ జ్ఞాన భిక్ష కోసమై వువ్విల్లూరుతూ నేను 
మోక్ష మార్గానికి త్రోవ చూపుతూ నీవు 


నీ చెంతకు చేరాలని ఆరాట పడుతూ నేను 
నా సేద తీర్చి ఓదార్చే పరమ పురుషుడవు నీవు 
వర్తమానమే శాశ్వత మనే మూర్ఖత్వంలో నేను 
మా అజ్ఞాన చీకట్లు పారద్రోలే పరంజ్యోతిగా నీవు 

మిడి మిడి జ్జ్ఞానంతో మిడిసిపడుతూ నేను 
సమస్త జగతికి విశ్వేశ్వరుడవై నీవు 
పాప భీతి ప్రపంచంలో తడపడుతూ నేను 
దురిత కర్మలను తొలగించే సర్వేశ్వరుడువై నీవు 

నాలోనే అలరిన అంతర్యామికి ఈ 
కవితా కుసుమాన్ని సమర్పిస్తూ నేను 
నా భక్తి కి ముగ్ధుడవై అరమోడ్పు కన్నులతో 
నాపై అనంత ప్రేమామ్మ్రుతాన్ని వర్షిస్తూ నీవు