చింతించుచుండును

Raghuvarma Basavaraju

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help hereసీ|| చింతించుచుండును చిన్ని విషయమైన
నాకేమిటని, ఎంత నాదియని?
యెంతటి వ్యాపారి! దేవుళ్ళ తోనైన
బేరమ్ములాడను బిడియ పడడు
కొంత మ్రొక్కును దీర్చి, కొన్ని కానుకలిడి
కోర్కెలు నెరవేర్ప కోరుచుండు
ఎంత నేర్పరి నరు డెంతటిగడుసరి
సృష్టించె వేల్పుల సుఖము గోరి!

ఆ.వె|| స్వార్థ దృష్టి తోడ సరి పోల్చి చూచి
దుఃఖము సుఖమని యనుభవములకు
ముద్ర వేయు నరుడు మోహ మహిమ చేత
గడుసు తనమె దైవ ఘటన యనుట!