సంక్రాంతి

Satyakanth

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help hereరంగు రంగుల ముగ్గులు,
సంక్రాంతి సన్నాయిలు,
బసవన్న డాంసులు,
ఎక్కడివి, ఇంకెక్కడివి

"కంప్యూటర్‌"ల లో భొగి మంటలూ,
"మౌస్‌" తో సంక్రాంతి ముగ్గులూ,
"గ్రాఫిక్స్‌"తో బసవన్న నాట్యాలు,
"ఆన్‌లైన్‌" సన్నాయి వాయిద్యాలు,
ఇవీ ఇక్కడి సంక్రాంతి సంబరాలు

ఐన వాళ్ళకి దూరంగా,
అపరిచితుల మధ్య,
జరుపుకుంటున్న ఈ మన సంక్రాంతి,
అందరికీ మంచి చేకూరాలని ఆసిస్తూ……

ఇట్లు
సత్యకాంత్‌