శ్రీరామ సంకీర్తనము

Dr. Varanasi Durgaprasad

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help hereశ్రీరామ సంకీర్తనము
(కళ్యాణి రాగం, ఆదితాళం)
- డా|| వారణాసి దుర్గాప్రసాదు

దరిశెనమీయవో దాశరథీ
దరిజేర్చగరావో దయాశరథీ ||ద||

భద్రుని కోరిక దీర్చగవెలసిన
భద్రగిరీశ! బ్రోవగరావో ||ద||

త్రేతాయుగమున సీతాపతివై
ద్వాపరమందున ద్వారకపతివై
కలియుగముననిల వేంకటపతివై
వెలసిన త్రిభువన పతిశ్రీరామా ||ద||

నవనీతము నీహృదయమురామా
అవనీతనయా మనోభిరామా
తవచరణములే నమ్మితినయ్యా
భవభయ హరణము సేయగరావో ||ద||