సౌభాగ్యజన్మదినం
November 1: Andhra Pradesh Formation Day

దుర్గాప్రసాదు వారణాసి

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help hereఆ దినమదియే శుభదినమోయీ
ఆదినమదియే పరువంబోయీ ||ఆ||

ప్రధమ దినము నవంబరులోనా
ప్రధమ పధమ్ము మనకదియెల్లా
పర్వదినంబై దివ్యదినంబై
మనముల నిలచే తరుణంబోయీ ||ఆ||

ఆంధ్ర ప్రదేషే పుట్టిన రోజూ
ఆంద్రుల కందరి మెట్టిన రోజూ
ఆంధ్రుల మనముల నెల్లడు నిలిచే
గర్వము సర్వము అనదగు రోజూ ||ఆ|