Creative works from Telusuna Members

సంవత్సరాది సంభావనం

Durga Prasad Varanasi


సంవత్సరాది సంభావనం

దుర్గాప్రసాదు వారణాసి
(1 జనవరి 2008)

ధరణిజేశుండు మిమ్ముల కరుణ జూడ
చేసెదము ప్రార్ధనల్‌ సరసీరుహాక్షు
నకును; శాంతి సౌభాగ్యముల్‌ నతడొసంగ
నవ్య వత్సరంబున మీకు భవ్యముగను#samvatsarAdi sambhAvanam

durgAprasAdu vAraNAsi
(1 janavari 2008)

dharaNijESumDu mimmula karuNa jooDa
cEsedamu prArdhanal sarasIruhAkshu
nakunu; SAmti sowbhAgyamul nataDosamga
navya vatsarambuna mIku bhavyamuganu #

Back to list